Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuuden energia-analyysi

Prosessiteollisuuden energia-analyysi on energiaintensiivisen prosessiteollisuuden kaksivaiheinen sovellus Teollisuuden energia-analyysista. Työn pääpaino on tuotantoprosessien energiansäästömahdolllisuuksien kartoittamisessa, jonka lisäksi kartoitetaan myös katselmus-kohteen tehdaspalvelujärjestelmien ja talotekniikan energiansäästömahdollisuudet.

Prosessiteollisuuden energia-analyysin tavoitteena on koko katselmuskohteen primääri- ja sekundäärienergiavirtojen selvittäminen sekä kaikkien energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen. Koska energia-analyyseissa on tuotantoprosesseilla keskeinen osuus, on kohteen omien tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden osallistuminen katselmustyöhön välttämätöntä.

 

Prosessiteollisuuden energia-analyysi jaetaan kahteen vaiheeseen:

  • Vaihe 1 (Tehdaskatselmus), jonka tavoitteena on selvittää energian kokonaiskäyttö ja sen jakauma sekä raportoida todetut käyttötekniset ja investointeja vaativat selkeät säästömahdollisuudet. Lisäksi vaiheessa 1 raportoidaan työssä todetut mahdollisuudet tarpeet täydentäville analyyseille.
  • Vaihe 2 koostuu erikseen käynnistetyistä vaiheessa 1 ehdotetuista täydentävistä analyyseistä.

 

Teollisuuden Energiakatselmusmallien valinta

Prosessiteollisuuden energia-analyysimallia sovelletaan, kun kohteen vuotuiset energia- ja vesikustannukset ovat yli 3 milj.€/a. Kauppa- ja teollisuusministeriön energiakatselmustoiminnan yleisohjeen mukaan katselmuskohteen energian ja veden arvonlisäverottomasta vuosikustannuksesta riippuen voidaan teollisuussektorin katselmusmalleja valita seuraavasti.

  • 0-15.000 €/a vain Kiinteistön energiakatsastus
  • 15.000-35.000 €/a Kiinteistön energiakatsastus, Teollisuuden energiakatselmus tai Teollisuuden energia-analyysi
  • 35.000-1.400.000 €/a Teollisuuden energiakatselmus tai energia-analyysi
  • 1.400.000-3.000.000 €/a vain Teollisuuden energia-analyysi
  • yli 3milj. €/a Teollisuuden energia-analyysi tai Prosessiteollisuuden energia-analyysi